Prezentare

 Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Hunedoara, este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, îndeplinind la nivelul judetului Hunedoara, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul culturii si artei, al cultelor, al protejarii patrimoniului cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale.

Direcţia îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii care guvernează domeniile artei, culturii şi al cultelor în România:

1. principiul protejării patrimoniului cultural naţional;

2. principiul libertăţii de creaţie;

3. principiul autonomiei instituţiilor de cultură;

4. principiul primordialităţii valorilor;

5. principiul şansei egale la cultură;

6. principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori.

Direcţia îndeplineşte la nivelul judeţului Hunedoara următoarele atribuţii principale:

1. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţii locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional;
2. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către instituţii publice locale, sprijin financiar pentru acestea;
3. colaborează cu instituţiile muzeale şi cu alte persoane juridice în desfăşurarea unor activităţi de cercetare, evidenţă, conservare restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;
4. avizează numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice culturale artistice de importanţă locală;
5. poate edita sau sprijini logistic ori financiar în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;
6.controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional în condiţiile şi la termenele stabilite prin reglementările legale în vigoare;
7. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu.
În domeniul protejării patrimoniului cultural naţional îndeplineşte următoarele atribuţii importante:
În domeniul patrimoniului cultural mobil:
- întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate;
- înregistraeză cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de late persoane juridice şi fizice;
- înregistrează înştiinţările primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;
- înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;
- înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat în scris, organele de poliţie competente;
- face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă, acordând consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
- controlează periodic starea de conservare şi de ssecuritate a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecialzate, cultele relogioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţ;
- verifică dacă agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile ce le revin conform dispoziţiilor legale şi normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
- aprobă exportul bunurilor culturale mobile eliberând pe baza expertizei certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
constată contravenţii şi aplică sancţiuni în legătură cu faptele incriminate de legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naşional mobil.
În domeniul monumentelor istorice principalele atribuţii sunt: 
- declanşează din ofociu sau la cerere procedura de clasare sau, după caz, de declasare a bunurilor imobileîn şi din categoriile şi grupele monumentelor istorice, întocmind dosarele de clasare a monumentelor istorice;
- solicită Direcţiei Minumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor declanşarea proceduruu de clasare de urgenţă în cazul bunurilor imobile aflate în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică;
- emite avize privind intervenţiile asupra monumentelor istorice potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a Monumnetelor Istorice;
- controlează toate intervenţiile asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul relizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupe prin personalul de inspecţie abilitat, lucrările până la intrarea în legalitate, aplică sancţiuni şi, după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială şi sesizează organele de cercetare penală;
- avizează programul de conservare a monumentelor istorice înscrise în lista monumentelor în grupa B aflate în unitatea administrativ-teritorială în care îşi exercită atribuţiile;
- avizează la solicitarea proprietarilor introducerea monumentelor istorice în circuitul public în condiţiile în care se asigură pe răspunderea proprietarilor, condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate;
- avizează documentaţii de urbanism sau tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural, în vederea reducerii cu 50% a texelor de autorizare a acestor lucrări;
- colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea adoptării măsurilor de interzicere a circulaţiei vehicolelor grele şi transportul de materiale explosive în zona de protecţie a monumentelor istorice, de aplicare a însemnsleo distinctive şi a sigleolor de monumnete istorice, de control a întreţinerii acestor însemne şi sigle alfate în domeniul piblic şi privat al satului şi al judeţului Hunedoara, sau abandonaten ori aflate în litigiu, precum şi a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire a pazei acestora;
- încunoştiinţează în scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumnetelor istorice din judeţ despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în cauză;
- colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor tehnice şi administrative necesare în scopul prevenirii degradării monumnetelor înscrise în Lista patrimoniului mondial;
- asigură împreună cu autorităţile administraţiei publice locale aplicarea siglei „Monument istoric înscris în lista patrimoniului mondial” pe imobile având acest regim juridic;
- primesc şi transmit Ministerului Culturii şi Cultelor, de urgenţă, sesizările făcute de autorităţile administraţiei publice locale privind orice nerespectare a dispoziţiilor legale privind protecţia monumnetelor înscrise în Lista patrimoniului mondial.
În domeniul patrimoniului arheologic:
- urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică şi a Regulamentului săpaturilor arheologice din judeţ;
- avizează pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
- asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri întâmplătoare, declanşând procedurile ed clasare prevăzute de lege;
- emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică pe baza deciziei Comisiei Naţionale de Arheologie în cazul săpăturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologică, în cazul descoperirilor întâmplătoare;
- primeşte bunurile mobile rezltate în urma descoperirilor arheologice sistematice;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin specialiştii desemnaţi în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic.

În domeniul cultelor:

- asigură legătura dintre cultele religioase şi autorităţile publice, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi înlînlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;

- sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi totodată acordă asistenţă cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care le supun autorităţilor administraţiei publice locale;

- sprijină cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asiatenţă socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

- organizează şi sprijin, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă şi de arhitectură religioasă, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios;

- elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din unitatea administrativ-teritorială, organizează dezbateri cu participarea specialiştilor români şi străini privind fenomenul religios.

 

 Judeţul Hunedoara are înscrise în LMI 516 monumente istorice. Dintre acestea un număr de 5 sunt incluse pe Lista Patrimoniului UNESCO.

CETĂŢILE DACICE DIN MUNTII ORASTIEI - ANUL ÎNSCRIERII 1999- COD 906 
SARMIZEGETUSA REGIA - GRADISTEA DE MUNTE
COSTESTI CETATUIA 
COSTESTI BLIDARU 
LUNCANI-PIATRA ROSIE 
BANITA 

 
Bijuterii Deosebite

Ultima actualizare: 29.08.2013
» Lista completă